Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Kinh Tiếp dẫn : Sám hồng trần

Kinh Tiếp dẫn.

Cuộc hồng trần, xoay vần quá ngán,
Kiếp phù sinh, tụ tán mấy năm hồi
Người đời có biết chăng ôi,
Tuy người không có, có rồi lại không.
Chiêm bao khéo phỉnh lạ lùng,
Ăn nằm trong một giấc nồng mà chi.
Làm cho buồn bực thế ni,
Hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi.
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi,
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô.
Khi nào du lịch giang hồ,
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.
Khi nào lược chải, trâm cài,
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.
Khi nào trao ngọc, chuốc vàng,
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh.
Khi nào liệt liệt oanh oanh,
Bây giờ một trận tan tành gió mưa.
Khi nào ngựa lọc, xe lừa,
Bây giờ trăng rước, mây đưa mơ màng.
Khi nào trong trướng, ngoài màn,
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa.
Khi nào mẹ mẹ, cha cha,
Bây giờ bóng núi khuất qua muôn trùng.
Khi nào vợ vợ chồng chồng,
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn.
Khi nào cháu cháu con con,
Bây giờ hai ngả nước non cách vời.
Khi nào bạn hữu sum vầy,
Bây giờ chén rượu cuộc cờ vắng thiu.
Tấm thân như tấc nắng chiều.
Như lùm bọt nước phập phìu ngoài khơi.
Xưa Ông Bành tổ sống đời,
Tám ngàn tuổi thọ, nay thời còn đâu.
Sang mà đến bậc công hầu,
Giầu mà đến bậc bấy lâu Thạch Sùng,
Nghèo mà đói rách lạnh lùng,
Khó mà tóc cháy, da phồng trần ai...
Một mai, mai một, một mai...
Giàu sang cũng thác, xạc xài cũng vong,
Thông minh tài trí anh hùng,
Ngu si dại dột, chết cũng chôn chung một gò.
Biển Trần nhiều nổi quanh co,
Mau mau nhẹ bước qua đò sông mê...
Sự đời nên chuyển nên ghê,
Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn.
Vong hồn ơi hỡi vong hồn,
Cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa?
Tỉnh rồi một giấc say sưa,
Hãy xin niệm Phật mà đưa hồn về.
Hồn về Cực lạc nước kia,
Đã xa hang Quỷ lại lìa gốc Ma,
Nhờ ơn Đức Phật Di đà,
Phóng ra một ngọn sáng lòa hào quang.
Trong Kinh Tiếp dẫn rõ ràng,
Rước hồn ra khỏi chín đàng nghiệp nhơn.
Quan Âm Bồ tát vui mừng,
Tay cầm nhành liễu, tay dâng kim đài,
Cùng Ông Thế Chí, các ngài.
Cũng đều phiên thỉnh lên ngai Sen vàng.
Có Bửu cái, lại có Trang phan,
Có mùi hương lạ có đàn ngọc xây.
Trên Trời có cõi tri trì,
Có đàn có trống đưa đi một đường.
Rước về đến cõi Tây phương,
Có ba tấc bửu có hương ngũ phần.
Lưu ly có đất sáng ngần.
Là nơi có nước trong tần chảy quanh.
Thất trân có bảy lớp thành,
Bảy hàng cây báu, bảy nhành lưới châu.
Có ngân các lại có kim lầu,
Có chim nói pháp dịu mầu đễ nghe,
Nghe rồi tỏ đạo Bồ đề,
Bao nhiêu nghiệp chương hôn mê, dứt liền...

Cốt sanh vì chín phẩm liên,
Mấy tai cũng khỏi, mấy duyên cũng thành...
Phật kia thấy mẹ tìm con,
Con mà gặp mẹ chẳng còn lo chi.
Nghênh ngang đài các thiếu gì,
Ăn thời cơm ngọc, mặc thì áo châu.
Không ân, không oán, không sầu,
Không già, không chết, có đâu luân hồi?...
Gương xưa rày đã tỏ rồi,
Tình xưa rày đã trao rồi Trần ô,
Tu hành phải giữ kiếp mô
Ân chài bể ái mà khô bao giờ...
Lo là phải ngộ Thiền cơ,
Ngọn đèn trí tuệ dễ lờ đi đâu!...

Chép lại theo trí nhớ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét